วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

MIX 5



Rationalization
1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย
งานผลิต
2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

Recruitment
กระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่าง
ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่ง
งานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การ
ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

Reinforcement
กระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการ
ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

Resolution
ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ

Revenue
1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน
2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ

Statement
งบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้า

Strategic planning
การวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดย
มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

SWOT
ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
การวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กร
เพื่อการวางแผนและการทำการตลาด

Synergy
สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสอง
ขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผล
ที่ได้มาบวกกัน

Takeover
การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่า
โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้น
ข้างมาก

Technical barriers
มาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่น
มาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

Time management
กฎระเบียบการทำงานและกิจกรรมตามหมายกำหนดการที่
เฉพาะเจาะจง

Timework
ระบบการจ่ายค่าจ้างโดยคิดตามชั่วโมงทำงานไม่ได้คิดตาม
ปริมาณผลผลิต

Trade deficit
ขาดดุลการค้า สภาพที่มูลค่าสินค้าเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าออก

Trade union
สหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการต่อรองและติดตาม
ดูแลให้นายจ้างทำตามสัญญาที่ตกลงกัน เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม
ปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ

Turnover
1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย
2) อัตราส่วนระหว่างยอดขายกับเงินลงทุนหรือสินค้าในสต๊อก
ในระยะหนึ่งหรือปีหนึ่ง เพื่อดูว่าในระยะดังกล่าวสินค้าที่
ขายไปหมุนได้เป็นกี่เท่าของเงินทุน
3) ร้อยละของคนงานที่ลาออกระหว่างปี

Utility
1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจ
ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า
2) การให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น Public utility การให้
บริการสาธารณะ น้ำประปา ไฟฟ้า

Value added
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อันเป็นผลมาจากกระบวน
การผลิตหรือจัดจำหน่ายซึ่งรวมทั้งการทำให้สินค้ามีคุณภาพ
หรือดูดีขึ้น (ดู Added value)

Welfare function
หน้าที่หลักของการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในองค์กร ทั้งในด้านกายภาพ
จิตใจและสังคม เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่
ทำงาน การให้สิทธิพนักงานลาคลอด การจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็ก
เล็กในที่ทำงาน

Zero-based budgetting
วิธีการตั้งงบประมาณแบบเริ่มจากฐานศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาล
หรือองค์กรที่ไม่มีจุดประสงค์ในการค้ากำไร โดยการตั้งสมมติฐาน
ว่างบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากศูนย์
ตอนต้นปีงบประมาณ และกำหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์
ผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อ
ที่จะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการที่ให้ผลตอบแทนน้อย
หรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

MIX 4



Joint venture
การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป

Layoff
การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดปริมาณการผลิต

Leader
ผู้นำ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคิด, บุคลิกที่มีอำนาจ และ
ปัจจัยอื่น ๆ จนสามารถนำทางและควบคุมทัศนะคติ และการกระทำ
ของคนอื่น ๆ ได้

Leasing
วิธีการได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของมาใช้โดยไม่ต้องซื้อ หากเป็นการ
เช่าโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ

Liquidity
สภาพคล่อง สภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ
มีเงินสดหมุนเวียนพอจ่ายให้กับผู้มาถอนเงินทวงหนี้ได้

Loyalty
ความจงรักภักดีที่คนมีต่อกลุ่มและเป้าหมายของกลุ่ม

Management
การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การอำนวยการ
และการควบคุมคนทำงาน และสภาพแวดล้อม

Market value
ราคาปัจจุบันที่สินค้าหนึ่งสินค้าใดสามารถขายได้ในตลาด

Mass production
การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อ
ประสิทธิภาพหรือความประหยัด

Merger
การที่บริษัทมากกว่า 2 แห่ง รวมเป็นบริษัทเดียวกัน

Motion
ข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ลงมติ

Negotiation
การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เรื่องเงื่อนไขการ
ทำงาน ค่าจ้างและอื่น ๆ

Norm
บรรทัดฐานของกลุ่ม ซึ่งคาดหมายให้สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม

Organization
องค์กร เครื่องมือที่จะทำให้กลุ่มหรือทีมทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่างคน
ต่างทำ หน่วยพื้นฐานขององค์กร คือบทบาท (role) ของคนใน
องค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรยังคงอยู่ได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวสมาชิกหลายครั้งก็ตาม

Overtime
การทำงานล่วงเวลา คือทำงานนอกเหนือไปจากเวลาทำงาน
ตามปกติ ซึ่งนายต้องจ่ายค่าจ้างให้มากกว่าอัตราปกติ

Participation
การมีส่วนร่วมทางจิตใจและอารมณ์ของคนในสถานการณ์กลุ่ม
ซึ่งจะส่งเสริมให้เขามีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนทำให้เป้าหมาย
ของกลุ่มบรรลุผล

Partnership
การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำ
ธุรกิจโดยเสี่ยงร่วมกันและแบ่งปันผลกำไรกัน

Patent
กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น ไม่ให้คนอื่นนำ
สิ่งที่เขาคิดได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ

Procedure
การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

Quotation
การกำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญา ใบแจ้งราคา

MIX 3



Deflation
เงินฝืด การที่ระดับราคาของสินค้าโดยทั่วไปหรือปริมาณเงิน
หมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้ามกับคำว่า inflation
ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครั้งระดับราคาอาจไม่ได้ลดลงก็ได้
แต่การเติบโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมุนเวียน
และการจับจ่ายใช้สอยลดลง

Demand
อุปสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณต่าง ๆ ตามแต่ราคาของ
สินค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

Depression
ช่วงที่ธุรกิจตกต่ำติดต่อกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการที่สินค้า
ขายไม่ออก และคนว่างงานกันมาก

Discharge
ปลดคนงานออกเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

Dividend
เงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่นำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวด ๆ

Enfranchise
ให้สิทธิในการออกเสียง

Enterprise
1) บริษัท รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน กิจการทางธุรกิจต่าง ๆ
2) โครงการการลงทุน
3) ความตั้งใจที่จะริเริ่มอะไรใหม่ ๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ
และเสี่ยง

Executive
เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ควบคุมดูแลการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

Feedback
1) ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการทำงาน เพื่อประกอบการตัด
สินใจในอนาคต รวมทั้งเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
2) การป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขหรือ
ควบคุม

Franchise
การที่องค์การหนึ่งให้สิทธิผู้อื่นเป็นผู้ขายสินค้าหรือ
บริการในท้องที่หนึ่งเพื่อผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียม
หรือการแบ่งปันผลกำไรกัน

Funding
1) การหาทุนมาดำเนินงาน
2) การเปลี่ยนจากหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาว

Gross domestic product
(GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-มูลค่าสินค้าและบริการ
ของประเทศที่ผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ ไม่รวม
รายได้สุทธิจากต่างประเทศ

Growth rate
อัตราเจริญเติบโต หรือการเพิ่มของผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจมักจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมา

Human skill
ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

Ideology
อุดมการณ์ ระบบความเชื่อที่ครอบงำค่านิยมคนกลุ่มใหญ่
ในสังคม

Incentives
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงดูดคน เช่น
การให้เงินเดือนสูง สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ ให้โบนัส ฯลฯ

Innovation
1) การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่
2) เป้าหมายสำหรับการพัฒนาองค์กร ซึ่งอาจมีการชี้นำมาจาก
ข้างนอก หรือข้างในองค์กรก็ได้

Internal audit
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทโดยทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเอง

Investment
การลงทุน การนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม

Job description
การอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียดว่า งานนั้น ๆ ต้องการคน
มีความสามารถอย่างไร สำหรับทำอะไร

MIX 2


A Cash Psyments Journal - สมุดรายวันจ่ายเงินสด
Acceptance Sampling - การยอมรับการสุ่มตัวอย่าง
Accounts Payable Ledger - สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
Accounts Receivable Ledger - สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้
Activity Ratio - วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

Budget
งบประมาณ ประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือ
ประเทศสำหรับช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณปีถัดไป

Budgetary control
ระบบบริหารธุรกิจที่ใช้การตั้งงบประมาณรายได้รายจ่าย
สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆหลังจากนั้นจึงเอารายได้
รายจ่ายจากการดำเนินงานจริง ๆ มาเปรียบเทียบกับการ
คาดการณ์ดังกล่าว

Business administration
สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม, การชี้นำหรือการ
บริหารจัดการขององค์กรทางธุรกิจ
Business cycle
วัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ ช่วงที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระหว่าง
ช่วงธุรกิจที่เฟื่องฟูกับซบเซา
Business plan
แผนธุรกิจ แผนที่เตรียมโดยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเสนอต่อ
ผู้ลงทุน โดยการอธิบายแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ และข้อมูล
เบื้องต้นในเรื่องการตลาด การหาทุน และการดำเนินการเพื่อชี้
ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะลงทุน
Capital budgeting
การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต

Capitalism
ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน
หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย
เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี

Cash flow
กระแสเงินสด
1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท
เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน
2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

Certification
การรับรองเอกสารทางการ เช่น การจบหลักสูตรการศึกษา
อบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

Chairman
ประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดูแลฝ่ายบริหารใน
นามของผู้ถือหุ้น ในสมัยก่อนไม่ได้มีการแยกกันอย่าง
เด็ดขาดระหว่างประธานกรรมการบริหารกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (chief executive officer) แต่การบริหารสมัย
ใหม่มีการแยกกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น โดยประธานกรรมการ
บริหารเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

Coaching
การพัฒนาคุณภาพและทักษะของคนในองค์กรให้ทำงาน
ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น มีความหมายมากกว่าการฝึกอบรม
ธรรมดา คือเหมือนกับการติวเข้มหรือฝึกฝนอย่างเข้มงวด
เพื่อหวังผลเลิศ

Commerce
พาณิชยกรรม การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออกการธนาคาร
และการประกันภัย

Committee
คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและ
รายงานต่างๆ

Compromise
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง โดย
การหาทางออกแบบประนีประนอมที่อย่างน้อยให้ความ
พอใจแก่คู่กรณีบางส่วน

Consumption
การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความ
ต้องการของคน

Contract
1) สัญญาตามกฎหมาย
2) สัญญาระหว่างคน 2 คนขึ้นไปที่จะทำหรือไม่ทำ
อย่างหนึ่งอย่างใด

Credit
1) การให้บุคคลมีสิทธิชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้ว
ระยะเวลา
2) ศัพท์ทางบัญชี หมายถึง รายการที่ได้รับการชำระเงิน
3) การที่ธนาคารให้วงเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลจำนวนหนึ่ง

Deal
การตกลงทางธุรกิจ

MIX

Interest Income
เงินได้จากดอกเบี้ย จะเป็นรายได้ที่จะได้รับอย่างสม่ำเสมอของตราสารหนี้
Interest Rate Risk
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลต่อราคาตราสารหนี้
Issue
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์
Liquidity
สภาพคล่อง คือ ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดของหลักทรัพย์
Marketability
ความคล่องตัวในการซื้อขายคือ ความสามารถของหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายได้ง่ายและรวด เร็ว โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุน
Mark-to-Market
การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นจริงตามราคาตลาดล่าสุด
Fixed-rate Bond
ตราสารหนี้ประเภทที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) จ่ายเป็นอัตราคงที่แน่นอน
Floor
ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ผู้ออกตราสารหนี้จะจ่ายให้กับผู้ให้กู้

Cap
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว จะสามารถจ่ายให้กับผู้ให้กู้ได้
Capital Gain
ผลกำไรของส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ที่เกินทุน

Sale Order System
ระบบงานขาย

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Synergy



Synergy
สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสอง
ขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผล
ที่ได้มาบวกกัน

Takeover



Takeover
การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่า
โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้น
ข้างมาก